Home Magazin Karleuša otkrila svoju dijetu s kojom definitivno gubite kilograme. Za ovakvu vrstu dijete niko,nikad nije čuo (FOTO)

Karleuša otkrila svoju dijetu s kojom definitivno gubite kilograme. Za ovakvu vrstu dijete niko,nikad nije čuo (FOTO)

8 min read
0
0
370

Karleuša otkrila svoju dijetu s kojom definitivno gubite kilograme. Za ovakvu vrstu dijete niko,nikad nije čuo (FOTO)

Posle vi­še­go­di­šnjih mu­ka sa ki­la­žom, Je­le­na je ko­na­č­no uspe­la da smr­ša, i to vi­še od 20 ki­lo­gra­ma

Je­le­na Kar­leu­ša dra­sti­č­no je smr­ša­la i li­ni­ju do­ve­la do sa­vr­še­n­stva. Osim zdra­ve i pra­vi­l­ne is­hra­ne, za svoj izgled mo­že da za­hva­li i inje­k­ci­ja­ma ko­je je na­ru­či­la iz Ame­ri­ke, a za ko­je je da­la 12.000 evra.

Na­kon vi­še­go­di­šnjih mu­ka sa ki­la­žom, Je­le­na je ko­na­č­no uspe­la da smr­ša, i to vi­še od 20 ki­lo­gra­ma. Ka­ko se u ne­ko­li­ko na­vra­ta hva­li­la, li­ni­ju je ste­sa­la za­hva­lju­ju­ći zdra­voj is­hra­ni i re­ži­mu ko­ji joj je pre­pi­sa­la nu­tri­cio­ni­sta. Ipak, ni­je sa­mo to po­mo­glo Je­le­ni u mr­ša­vlje­nju.

Bez nuspojava

Ona je pre ne­ko­li­ko me­se­ci po­ru­či­la pre­pa­rat, ta­č­ni­je ho­r­mo­n­ske inje­k­ci­je za sma­nji­va­nje ape­ti­ta, za ko­je stru­č­nja­ci go­vo­re da su na­j­bo­lji tre­t­man pro­tiv go­ja­znos­ti do sa­da. Ka­ko ka­žu, to je bo­lja op­ci­ja i od po­dve­zi­va­nja že­lu­ca zbog to­ga što ne­ma ni­ka­kvih ne­že­lje­nih efe­ka­ta.

– Je­le­na je vi­so­ka že­na, a ka­ko to obi­č­no ide sa go­di­na­ma, sve je sklo­ni­ja go­je­nju. To je bo­lj­ka ve­ći­ne že­na ka­da pre­đu tri­de­se­tu. Sa­da je ko­na­č­no uspe­la da smr­ša i već du­go odr­ža­va vi­t­ku li­ni­ju, uspe­va da ba­lan­si­ra i da sve dr­ži pod kon­tro­lom. Re­dov­no se in­fo­r­mi­še o svim no­vi­te­ti­ma i pre­pa­ra­ti­ma na­me­nje­nim odr­ža­va­nju vi­t­ke li­ni­je, a ka­da je ču­la za ove inje­k­ci­je, odu­še­vi­la se. Na­rav­no, pr­vo se ra­spi­ta­la kod stru­č­nja­ka da li je to šte­t­no, ka­kve su nu­spo­ja­ve i da li uo­p­šte sme to da ko­ri­sti, a ka­da su joj re­kli da je tre­t­man ko­ri­stan i be­zo­pa­san, na­ru­či­la ih je. U pi­ta­nju je ko­k­tel ho­r­mo­na ko­ji sma­nju­je ape­tit i sa­go­re­va ma­sti, po­bo­lj­ša­va spo­sob­nost te­la da isko­ri­sti še­ćer ap­so­r­bo­van iz hra­ne. Ubri­zga­va­nje ho­r­mo­na na ovaj na­čin do­la­zi bez ri­zi­ka od nu­spo­ja­va – pri­ča naš izvor bli­zak Je­le­ni i do­da­je da je ovaj proi­zvod pa­pre­no skup.

Esteta

– Upra­vo za­to što ne­ma ne­že­lje­nih dej­sta­va, ove inje­k­ci­je su ja­ko sku­pe. Sa­mo jed­na inje­k­ci­ja ko­šta tri hi­lja­de evra! Ipak, svi zna­mo da je Je­le­na este­ta i da joj je fi­zi­č­ki izgled ja­ko bi­tan, pa ni­je ža­li­la pa­ra. Od­mah je po­ru­či­la če­ti­ri inje­k­ci­je, i da­la je 12.000 evra. Na­rav­no, i do­k­to­ri su je upo­zo­ri­li i re­kli da ne sme da se opu­sti ka­da je is­hra­na u pi­ta­nju – ka­že izvor, dok ovo­ga pu­ta ni­smo uspe­li da do­bi­je­mo ko­men­tar. /espreso.rs/

Load More Related Articles
Load More By S M
Load More In Magazin
Comments are closed.

Check Also

Nevjerojatna priča. Medvjed zapamtio ko ga spasio dok je bio mladunče. Ono što se dogodilo nekoliko godina kasnije pravo je čudo (VIDEO)

Nevjerojatna priča. Medvjed zapamtio ko ga spasio dok je bio mladunče. Ono što se dogodilo…